Název sekce Společenství - fotografie, kde jsou vidět pouze ruce a bosé nohy v kruhu

Začlenění do farnosti

„Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.“

(Luk. 10, 33-34)

  • Je někdy velmi obtížné zapojit se do života farnosti, obzvláště pokud máte handicap (ať už viditelný či neviditelný). A obzvláště, když jste jezdící (na vozíku).
  • A tak se snažíme pomoci stavět mosty ke vzájemnému poznání, mosty pro cestu od srdce k srdci, k odvaze být Samaritánem, když je potřeba.
  • Bůh skrze otevřenost jezdících, kteří dají možnost chodícím prokazovat jim skutky milosrdenství, proměňuje lidská srdce.
  • Obracet se na nás mohou nejen lidé jezdící, ale také kněží, rodina, přátelé, kteří vidí potřebu druhých a chtějí pomoci se začleňováním jezdícího do farnosti.
  • Máme několikaletou zkušenost z farnosti, kde jezdící Katka absolvovala společnou přípravu na biřmování, pomocníci z farnosti (Samaritáni) ji vozí na mši, ona přijímá modlitební službu za konkrétní úmysly farníků, účastní se farních akcí – poutě, oslavy, tříkrálová sbírka, farní kavárna apod.. Je to skvělá možnost pro růst Božího království tady na zemi, ve farnosti, v našich srdcích.